Momenteel is de webshop gesloten

Artikel 1. Toepasselijkheid


Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, eventuele adviezen, waaronder tevens begrepen toekomstige rechtsbetrekkingen, verricht door of met Moerman Cosmetics zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer


Moerman Cosmetics (onderdeel van Moerman Clinic)
Korreweg 93, 9714 AD Groningen, Nederland
Telefoonnummer: 06 525 791 89; ma t/m vrij 09:00 – 17:00
E-mailadres: info@moermanclinic.com
KvK-nummer: 68395434
BTW-identificatienummer: NL205828541B01

 

Artikel 3. Allergie


3.1 Hoewel Moerman Cosmetics de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het sorteren van de door haar te verkopen producten, kan er bij het gebruik daarvan helaas in uitzonderlijke gevallen een allergische reactie optreden. Omdat ieder persoon uniek is, kan een allergische reactie niet goed van te voren worden voorspeld. Probeer daarom altijd eerst een klein beetje van een product op een niet zichtbare plek, voordat het product wordt gebruikt. Een vernieuwd of aangepast product moet altijd opnieuw worden getest alvorens het wordt gebruikt.
3.2 Omdat Moerman Cosmetics helaas niet kan voorspellen of een allergische reactie optreedt, is zij daar niet verantwoordelijk voor. Bij een allergische reactie kan altijd contact worden opgenomen met Moerman Cosmetics in geval van vragen. Verder dient u contact op te nemen met uw locale zorginstelling.

 

Artikel 4. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomsten


4.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Moerman Cosmetics zijn vrijblijvend (tenzij anders is aangegeven) en Moerman Cosmetics behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (maar in dat geval heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren).
4.2 Wanneer u een bestelling plaatst via onze website, dan komt de overeenkomst met Moerman Cosmetics pas tot stand nadat Moerman Cosmetics de acceptatie (en niet enkel de ontvangst) van de bestelling aan u heeft bevestigd. Moerman Cosmetics is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Moerman Cosmetics dit mee binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
4.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Moerman Cosmetics niet.
4.4 Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigtMoerman Cosmetics onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling en eventueel ook de acceptatie van de bestelling door Moerman Cosmetics. Zolang de ontvangst niet door Moerman Cosmetics is bevestigd, kunt u de overeenkomst nog ontbinden.

 

Artikel 5. Prijzen en betalingen


5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
5.2 Voor administratie- en verzendkosten binnen Nederland brengen wij € 1,00 in rekening, tenzij anders is overeengekomen.
5.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzend- en administratiekosten, vermeld. Betaling geschiedt op de wijze zoals vermeld op de website.

 

Artikel 6. Levering


6.1 Moerman Cosmetics bezorgt alleen in Nederland. Zendingen naar andere landen zijn mogelijk.
6.2 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling via PostNL of een andere vervoerder naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht.
6.3 Levertijden zijn slechts bij benadering en de enkele overschrijding van een toegezegde leverdatum is geen tekortkoming van Moerman Cosmetics.
6.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, dan geldt de andere leveringstermijn. Een indicatie van de leverdatum of het bezorgmoment geldt niet als het overeenkomen van een afwijkende leveringstermijn.
6.5 Moerman Cosmetics is gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen in dat geval per deellevering het leveringstijdstip opgeven.
6.6 Moerman Cosmetics doet haarbest om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Artikel 7. Reclames en retourzendingen


7.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, hebt u het recht het product binnen 14 (veertien) dagen na aflevering van het product (of indien van toepassing na aflevering van het laatste product) aan Moerman Cosmetics te retourneren. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening.
7.2 Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:
(a) de verpakkingszegel verbroken of beschadigd is;
(b) het product is gebruikt;
(c) u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
(d) de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.
7.3 Moerman Cosmetics zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan u terugstorten (afhankelijk van de wijze van betaling kan dat bijvoorbeeld via de creditcardmaatschappij of rechtstreeks). Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover u die kosten voor de retourzending niet zelf heeft voldaan.

 

Artikel 8. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken voor zover dat nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. De originele verpakking mag niet worden geopend en een aanwezig zegel mag niet worden verbroken, op straffe van verval van het recht om het product te retourneren.

 

Artikel 9. Privacy


Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling alsmede voor het versturen van e-mails met productaanbiedingen, nieuwsbrieven of andere acties (behalve als is aangegeven dat daar geen prijs op wordt gesteld). Persoonsgegevens zullen nimmer vrijwillig aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 10. Diversen


10.1 Indien u aanMoerman Cosmetics schriftelijk opgave doet van een adres, is Moerman Cosmetics gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aanMoerman Cosmetics schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer doorMoerman Cosmetics gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Moerman Cosmetics in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Moerman Cosmetics vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Moerman Cosmetics bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
11.3 U kunt eventuele geschillen ook eerst online voorleggen aan een Nederlands geschillenorgaan via het DOKh https://www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling/.
11.4 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 12. Formulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan: Moerman Cosmetics
Korreweg 93, 9714 AD, GRONINGEN
info@moermanclinic.com / 06 525 791 89

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten:
herroep/herroepen*

Factuurnummer:

Naam consument(en):
Adres consument(en):

Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Reden van retour (optioneel):
Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Extra informatie met betrekking tot het modelformulier voor herroeping:

Op het moment dat u de overeenkomst wilt herroepen kunt u het ingevulde formulier sturen naar info@moermanclinic.com of schriftelijk toevoegen aan de retourzending.
Het product dat u wenst te retourneren kunt u als pakketzending terugsturen. Gelieve een briefje met uw naam toevoegen aan het pakket. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening en risico (in geval van beschadigingen gedurende het transport).

Retouradres:
Moerman Cosmetics
Korreweg 93
9714 AD GRONINGEN

Het herroepingsrecht komt te vervallen op het moment dat:

• de verpakkingszegel verbroken of beschadigd is;
• het product is gebruikt;
• u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
• de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Moerman Cosmetics zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan u terugstorten (afhankelijk van de wijze van betaling kan dat bijvoorbeeld via de creditcardmaatschappij of rechtstreeks). Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover u de kosten voor de retourzending niet zelf heeft voldaan.

U vindt alle informatie met betrekking tot de verzendkosten en prijs van de producten terug op onze website en in de factuur na het plaatsen van een bestelling.

Meer informatie over garanties en bestaande service na aankoop kunt u terugvinden in onze algemene voorwaarden en op onze website.